Trang chủ / Hỏi đáp / Xin cho biết lý do VNPT đã trở thành nhà tài trợ chính cho giải thưởng trong suốt 7 năm qua? Đã có rất nhiều sản phẩm được tôn vinh tại Giải thưởng, đã có sản phẩm nào được VNPT lựa chọn, ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa?

Xin cho biết lý do VNPT đã trở thành nhà tài trợ chính cho giải thưởng trong suốt 7 năm qua? Đã có rất nhiều sản phẩm được tôn vinh tại Giải thưởng, đã có sản phẩm nào được VNPT lựa chọn, ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa?

10/09/2012
Xin cho biết lý do VNPT đã trở thành nhà tài trợ chính cho giải thưởng trong suốt 7 năm qua? Đã có rất nhiều sản phẩm được tôn vinh tại Giải thưởng, đã có sản phẩm nào được VNPT lựa chọn, ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa?

VNPT cũng luôn xác định công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách quan trọng và xuyên suốt; bên cạnh đó, với trách nhiệm xã hội của mình, VNPT cũng là doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong các hoạt động cộng đồng, khuyến học khuyến tài. […]

VNPT cũng luôn xác định công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách quan trọng và xuyên suốt; bên cạnh đó, với trách nhiệm xã hội của mình, VNPT cũng là doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong các hoạt động cộng đồng, khuyến học khuyến tài. Chính vì vậy, ngay từ khi ý tưởng cuộc thi Nhân Tài Đất Việt được hình thành, VNPT đã rất vinh dự tham gia và trở thành đơn vị đồng tổ chức cũng như nhà tài trợ chính của cuộc thi trong 8 năm qua.