Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2016 / Tên sản phẩm: Phát triển phần mềm hướng đối tượng trên cơ sở dữ liệu quan hệ không đạt chuẩn

Tên sản phẩm: Phát triển phần mềm hướng đối tượng trên cơ sở dữ liệu quan hệ không đạt chuẩn

10/10/2016

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL-QH) đã được chuẩn hóa và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên với sự ra đời của phương pháp Lập trình hướng Đối tượng (OOP), việc phát triển phần mềm theo OOP liên kết với CSDL-QH đạt chuẩn dường như không còn phù hợp (Vẫn làm được nhưng không được tiện dụng). Xuất phát từ ý tưởng đó, tôi muốn thiết kế lại CSDL-QH phù hợp hơn, thuận tiện hơn cho việc phát triển phần mềm hướng đối tượng.

Phạm vi ngành ứng dụng: Có thể áp dụng cho mọi ngành ứng dụng có liên quan đến việc tạo tài khoản truy cập hệ thống.

Các tính năng cơ bản của sản phẩm:

– Tạo tài khoản người dùng tru cập hệ thống (User account).

– Cấp quyền cho các tài khoản này (Role).

– Phân chia modul chức năng cho các quyền (Function).

– Quản lý user, role và function modul.

Nhóm tác giả:

– Nguyễn Xuân Dũng