Trang chủ / Thể lệ
Thể lệ, tiêu chí và hồ sơ tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023

Thể lệ, tiêu chí và hồ sơ tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023

THỂ LỆ, TIÊU CHÍ VÀ HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2023  LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SỐ Với chủ đề ‘“Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo” Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (NTĐV) 2023 trong lĩnh vực Công nghệ số có 2 hệ thống sản phẩm chính: Sản phẩm Công nghệ số Thành […]

Thể lệ tiêu chí Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 trong lĩnh vực Công nghệ số – Hạng mục: Công nghệ số Triển vọng

Thể lệ tiêu chí Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 trong lĩnh vực Công nghệ số – Hạng mục: Công nghệ số Triển vọng

THỂ LỆ TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2023 TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SỐ  HẠNG MỤC: CÔNG NGHỆ SỐ TRIỂN VỌNG  ĐIỀU 1: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG Mọi “Cá nhân” hoặc “Nhóm cá nhân”, là người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả kiều bào Việt Nam ở […]

Thể lệ tiêu chí Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 trong lĩnh vực Công nghệ số – Hạng mục: Công nghệ số Thành công

Thể lệ tiêu chí Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 trong lĩnh vực Công nghệ số – Hạng mục: Công nghệ số Thành công

THỂ LỆ TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2023 TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SỐ  HẠNG MỤC: CÔNG NGHỆ SỐ THÀNH CÔNG  ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG DỰ THI Mọi CÁ NHÂN hoặc NHÓM CÁ NHÂN (đại diện cho Tổ chức, Doanh nghiệp) là người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm […]